Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Số: /BC-UBND Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 07/05/2019
2 Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính xã Đức Thủy năm 2019 18/03/2019
3 Thông báo trình tự thủ tục tiếp công dân tại xã Đức Thủy 01/01/2019
4 Số: 02/KH-UBND Kế hoạch công tác tư pháp xã Đức Thủy năm 2019 13/02/2019
5 53/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử 13/06/2017