Văn bản chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tuyên tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng: (02-05-2019)

Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm đối với CBCC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách TTHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CBCC. - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả CCHC nhà nước. - Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại......

KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CCHC NĂM 2018 XÃ ĐỨC THỦY
Ngày đăng: (31-01-2018)

Xã Đức Thủy xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
Ngày đăng: (14-01-2018)

Căn cứ Kế hoạch số 3039-KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Đức Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018, UBND xã Đức Thủy ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2018 trên địa bàn xã như sau: