03-04-2019 - 04:25

Tuyên truyền nội dung cải cách hành chính

Thực hiện các KH của UBND huyện Đức Thọ về báo cáo kết quả CCHC, UBND xã Đức Thủy báo cáo sơ bộ kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2019 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

    1. Về Kế hoạch cải cách hành chính

    Ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2019 về cải cách hành chính năm 2019 trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm, và phân công rõ nhiệm vụ cho từng ban ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính;

Ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2019 về tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 trong đó xác định rõ nội dung kiểm tra, cơ quan thực hiện, theo đó cũng trong Quý I, đã tiến hành tự kiểm tra các nội dung liên quan đến ban hành văn bản, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

    2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

    Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính được giao.

    Đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; thực hiện duy trì trong các cuộc họp giao ban hàng tuần. Qua đó đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan cấp trên đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

    3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

    Ban hành kế hoạch tự kiêm tra cải cách hành chính, hàng tuần, hàng tháng bố trí công chức chuyên môn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính trong đơn vị. Qua đó nhằm phát hiện những thiếu sót, những hạn chế cần khắc phục để việc cải cách hành chính được đảm bảo thông suốt.

    4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

    Xác định trách nhiệm trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính phải đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.  UBND xã đã ban hành Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /01/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 được lồng ghép nhân dịp sinh hoạt “Ngày pháp luật”, các cuộc họp giao ban; UBND xã đã tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

    II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

    1. Cải cách thể chế

    1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

    Thực hiện quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trong việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản của HĐND, UBND cấp xã, nên trong quý I năm 2019, HĐND, UBND không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

    1.2. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật

    Tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến kiêm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản pháp luật gồm các văn bản sau: Kế hoạch số    /KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn xã năm 2019; Tham mưu ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2019 về tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số    /KH-UBND ngày 01/3/2019 về công tác thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2019

    2. Cải cách thủ tục hành chính

    Ban hành Kế hoạch số     /KH-UBND ngày   tháng   năm 2019 về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; hàng tháng, hàng quý thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ về Văn phòng cấp ủy, chính quyền. Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết – Phòng một cửa UBND xã.

   Bổ sung đầy đủ các thiết bị cho cán bộ, công chức làm việc như máy tính, máy in, máy photo, máy scan. Phòng làm việc sạch sẽ, gọn gàng. Bố trí bàn ghế, trang thiết bị đầy đủ thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch;

   Trong quý I đã thực hiện hơn 200 thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được thưc hiện nhanh chóng hầu hết được giải quyết ngay trong ngày, nhận được sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân.

    3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

    Thực hiện Đề án của Phòng nội vụ về việc tinh giản cán bộ, công chức hướng tới việc sáp nhập xã từ nay đến năm 2021, UBND xã đã không bố trí thêm cán bộ, công chức mới mà thực hiện kiêm nhiệm nhiều vị trí như hộ tịch kiêm nội vụ; Chủ tịch UBMTTQ kiêm Bí thư chi đoàn và hướng tới là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã.

    4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

    Căn cứ vào các Kế hoạch của huyện, tỉnh, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số    /KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao.

    5. Cải cách tài chính công

    Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính.

Ban hành Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2019 về việc ban hành Quy chế định mức chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức, viên chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa kinh phí được cấp hằng năm và tài sản của cơ quan.

        6. Hiện đại hoá nền hành chính

    Tiếp tục duy trì sử dụng mạng Internet trong trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử (Email); duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử của xã, cập nhập liên tục các thông tin về địa phương lên trang và bổ sung thêm các nội dung còn thiếu vàp trang thông tin điện tử. Triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm của các ban ngành chuyên môn. Sử dụng hiểu quả phần mềm hồ sơ công việc. Cập nhập đầy đủ liên tục các thủ tục hành chính lên trang hành chính công trực tuyến

    III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

    Trong Quý I/2018, UBND xã đã hoàn thành cơ bản công việc được giao về nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là tiến độ triển khai một số nhiệm vụ về cải cách hành chính còn chậm so với Kế hoạch đề ra. Việc thực hiện chế độ báo cáo còn chậm so với yêu cầu.