23-05-2019 - 09:45

Sáng ngày 23 tháng 5 xã Đức Thủy tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết 37-NQ/TW, Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ Thị 05-CT/TW, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh