Kết quả XD NTM

Xã Đức Thủy trong xây dựng nông thôn mới

Xã Đức Thủy trong xây dựng nông thôn mới

03-01-2018
Về đích nông thôn mới năm 20 15 và từ đó đến nay toàn thể cán bộ, công chức trong toàn xã cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn luôn tích cực xây dựng và phát triển để Đức Thủy giữ vững danh hiệu Xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
1