Chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng: (03-05-2019)

UBND xã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 như sau:

Kế hoạch tuyên tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng: (02-05-2019)

Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm đối với CBCC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách TTHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CBCC. - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả CCHC nhà nước. - Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại......

Thủ tục tiếp công dân tại xã Đức Thủy
Ngày đăng: (12-03-2019)

Bước 1: Đón tiếp, xác định nhân thân của công dân Người tiếp công dân đón tiếp, yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tuỳ thân; trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền. - Bước 2: Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu Khi người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có đơn trình bày nội dung rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp công dân cần xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của công dân để xử lý cho phù hợp. Nếu nội dung đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ ràng, chưa đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị công dân viết lại đơn hoặc viết bổ sung vào đơn những nội dung chưa rõ, còn thiếu. Trường hợp không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật.

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Ngày đăng: (11-11-2018)

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tai địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận,, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ; https://doanhnghiep.chinhphu.vn - Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Số điện thoại chuyên dùng: 0239.3737.555; số Fax: 0239.3856141 - Địa chỉ thư điện tử: kstthc@hatinh.gov.vn

KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CCHC NĂM 2018 XÃ ĐỨC THỦY
Ngày đăng: (31-01-2018)

Xã Đức Thủy xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2018